Call : +976-75113311

ҮАУХТ

Foto

ҮАУХТ

 

  • 24 цагийн үйл ажиллагаатай ҮАУХТ нь объектуудын хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, ээлжийн дарга алба хаагчдаас мэдээлэл авч бүртгэлжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд шуурхай бүлгийг илгээх холбогдох мэдээлэлийг Онцгой байдлын үед ажиллах төлөвлөгөөний дагуу хүргэх, арга хэмжээ авч ажиллах үүрэгтэй болно.
  • Гэрээт байгууллагуудад үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдийн ажлын гүйцэтгэлд хяналтын камер болон Guard management system –ээр хяналт хийж баримтжуулан, сар бүр алба хаагчдийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлгээжүүлэхэд ашиглаж байна.
  • Үйлчлүүлэгч байгууллагатай харилцан ярилцаж шаардлагатай гэж үзвэл хяналтын төв дээр давхар камерын хяналт гүйцэтгэх  боломжтой.