Call : +976-75113311

ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

Foto

ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

Манай компани ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг сайжруулах-ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, техник технологи дээр суурилсан шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэн үр өгөөжтэй ажиллаж, салбарын хөгжилд өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулан амжилттай ажиллаж байна.

Дотоод хяналтыг биетээр хийхээс гадна хяналтын төхөөрөмж болон камер ашиглан гүйцэтгэж байна. Мөн дотоод аудитыг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, стандарт заавар журмын хээрэгжилтэнд хяналт тавьж харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг тогтмол сайжруулж байна.

Гэрээт харуул хамгаалалтанд байгаа болон шинээр хамгаалалтанд авч байгаа обьектод эрсдэлийн үнэлгээг гүйцэтгэн, аливаа учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулж, үйлчлүүлэгч нарын өмч хөрөнгийг хууль бус халдлагад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ авч Ерөнхий  хариуцлагын даатгалд хамруулан ажиллаж байна.